SJAJAN NASTUP SAŠKE SOKOLOV NA PARAOLIMPIJSKIM IGRAMA

Na{a paraolimpij­ka Sa{ka Sokolov u~e{}e na Paraolimpi­jskim igra­ma u Tok­i­ju zavr{ila je osva­jan­jem sed­mog mes­ta u trci na 200 metara u kat­e­gori­ji T‑46. Time je zaokru‘ila sja­jan uti­sak sa ovih igara. Podse}amo, da je u inter­valu od 5 dana izbo­ri­la plas­man u 3 finala atlet­skog takmi~enja i da je uz sed­mo mesto na 200 metara osvo­ji­la 2 peta mes­ta u bacan­ju kopl­ja i u trci na 100 metara. Srp­s­ki paraolimpi­j­ci su na igra­ma u Tok­i­ju osvo­jili 6 medal­ja, dve zlatne, tri sre­brne i jed­nu bron­zanu medalju.