POKLON NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE PIROTSKOJ BIBLIOTECI

Nar­o­d­na bib­liote­ka Srbi­je pok­loni­la je 261. knjigu pirot­skoj Bib­liote­ci. Re~ je uglavnom o aktuel­nim naslovi­ma iz teku}e izdava~ke pro­duk­ci­je. Pored belestris­tike, zas­tu­pljeni su i naslovi iz knji‘evne istori­je, soci­ologi­je, filo­zofi­je, pra­va , stru~na bibliote~ka lit­er­atu­ra, stripovi, dela zavi~ajnih auto­ra. Bib­liote­ka u Piro­tu je tako|e svoj fond obo­gati­la i knjiga­ma u vred­nos­ti od preko 400.000 dinara koliko je redovn­im godi{njim otkupom Min­istarst­va kul­ture i informisan­ja, dobi­la na pok­lon. Ove knjige su ve} obra|ene i mogu da ih koriste zain­tereso­vani ~lanovi Biblioteke.