NA KORONA VIRUS POZITIVNO JOŠ 40 OSOBA U OKRUGU

Reg­istrovano je jo{ 40 oso­ba poz­i­tivnih na korona virus u okrugu — 11 iz Piro­ta, 20 iz Bele Palanke, 4 iz Babu{nice i 5 iz Dim­itro­vgra­da, saop{teno je iz ZZJZ. Na PCR anal­izu danas je posla­to 20 uzo­ra­ka. Pre­ma podaci­ma Zavo­da u pirot­skoj bol­ni­ci nema paci­je­na­ta obolelih od korona virusa ili sa sum­n­jom na ovu infek­ci­ju, a jedan bolesnik upu}en je u kru{eva~ku Kovid bol­nicu. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja ju~e je obavel­jeno 67 pre­gle­da, od toga 36 kon­trol­nih. Stru~njaci trenut­nu situaci­ju ocen­ju­ju nesig­urnom sa ten­den­ci­jom prelas­ka u napo­voljnu. Epi­demi­olozi apelu­ju na gra|ane da se vakcini{u. Do sada je u okrugu vakcinu pro­tiv korona virusa prim­i­lo 35.106 gra|ana, sa obe doze vakcin­isane su 34.033 osobe, a tre}u dozu prim­i­lo je 2.637 oso­ba, navo­di se u dana{njem izve{taju.

U Srbi­ji reg­istrovane 4.103 zaražene osobe, pre­minu­lo 19 obolelih

Pre­ma zvani~nim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja pre­minu­lo je 19 oso­ba u posled­n­ja 24 sata od posled­i­ca koron­avirusa u Srbi­ji. Potvr|ene su jo{ 4.103 poz­i­tivne osobe, a testi­ra­no je 16.449 gra|ana. Na res­pi­ra­tori­ma je 110 obolelih. Ukup­no je na bolni~kom le~enju 1.571 pacijent.