ZZJZ: JOŠ 10 POZITIVNIH NA COVID- 19 U OKRUGU

Epidemiolo{ka situaci­ja u Pirot­skom okrugu se pogor{ava , saop{tavaju iz ZZJZ Pirot. Reg­istrovano je jo{ 10 poz­i­tivnih na COVID — 19 ( Pirot 3 i Bela Palan­ka 7). Pove}ava se broj prvih pre­gle­da. Od 134 pre­gle­da tokom ju~era{njeg dana,51 je prvi i 83 kon­trol­na. Iz Zavo­da poru~uju da je neo­hod­no ubrza­ti vakci­naci­ju. Od po~etka vakci­naci­je do 2.septembra u okrugu je vakcin­isano 35.067 osoba,od kojih je 33.985 prim­i­lo obe doze. Tre}om dozom vakcin­isano je 2.385 oso­ba. Najve}i obuh­vat vakcin­isanih je u Piro­tu 52,1%, u Dim­itro­v­gradu 48,6%, Beloj Palan­ci 47,1%. Naj­man­je vakcin­isanih je u Babu{nici , 39,6%.

Potvr|ena 3.623 novoobolela od korona virusa 

Od testi­ranih 16.190 u posled­n­ja 24 sata,3.623 osobe su poz­i­tivne na virus korona u Srbi­ji. Pre­minu­lo je 17 oso­ba. Na bolni~kom le~enju su 1.403 paci­jen­ta od kojih je 87 na res­pi­ra­tori­ma.