UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE RAZVOJNA ŠANSA PIROTA

Radion­i­ca ”Edukaci­ja ljud­skih resur­sa u tur­iz­mu Repub­like Srbi­je” odr‘ana je danas u Piro­tu. Do sada je orga­ni­zo­vano dese­tak ovakvih radion­i­ca u Srbi­ji, a plani­ra­no je jo{ 20. U~estvovalo je oko 300 zain­tereso­vanih, {to je prema{ilo o~ekivanja orga­ni­za­to­ra. Glav­na tema edukaci­je bila je ”Odnosi s javno{}u, krizne komu­nikaci­je i mak­simizaci­ja uloge medi­ja u pro­mo­ci­ji klastera isto~ne i jugoisto~ne Srbi­je kao turisti~ke des­ti­naci­je”.