U TOKU PRVA FAZA REKONSTRUKCIJE TVRĐAVE KALE

U toku je prva faza rekon­struk­ci­je tvr|ave Kale koju zajedni~ki finan­sir­a­ju Min­istarst­vo trgovine, tur­iz­ma i teleko­mu­nikaci­ja i grad Pirot. Za ove namene bi}e ulo‘eno oko 9,5 mil­iona dinara”, ka‘e grad­s­ki ve}nik Bojan Randjelovi}.