PETLJA SOPOT PUŠTENA U JAVNI SAOBRAĆAJ PRE DVADESETAK DANA

Izgrad­n­ja petl­je Sopot, zavr{ena je u jan­u­aru. U javni saobra}aj je pu{tena tek pre dvade­se­tak dana. Do ‘eljenih des­ti­naci­ja se sada sti‘e znat­no br‘e.