OTVOREN JAVNI POZIV ZA ENERGETSKU SANACIJU PORODIČNIH KUĆA

Javni poziv za ener­get­sku sanaci­ju porodi~nih ku}a na ter­i­tori­ji Gra­da Piro­ta raspisan je do 14. sep­tem­bra. O detalji­ma vezan­im za u~e{}e na konkur­su danas je za na{u tele­viz­iju gov­o­rio grad­s­ki menad‘er za ener­get­sku efikas­nost Bojan Ivkovi}.