U TOKU RADOVI U PAZARSKOJ CRKVI

U toku su rekon­struk­ci­ja Paro­hi­jskog doma i ikonos­tasa u Pazarskoj crkvi. Radovi se finan­sir­a­ju sred­stvi­ma iz bud‘eta lokalne samouprave, ali je sve vi{e i dona­to­ra koji poma‘u svo­jim dobro­voljn­im priloz­i­ma.