NA KORONA VIRUS POZITIVNA 21 OSOBA U OKRUGU

Na korona virus poz­i­tiv­na je jo{ 21 oso­ba u okrugu — 9 iz Piro­ta, 6 iz Bele Palanke, 4 iz Babu{nice i 2 iz Dim­itro­vgra­da, saop{teno je iz ZZJZ. Za PCR anal­izu danas je uze­to 20 uzo­ra­ka. Pre­ma podaci­ma Zavo­da u pirot­skoj bol­ni­ci nema paci­je­na­ta obolelih od korona virusa ili sa sum­n­jom na ovu infek­ci­ju, a jedan bolesnik upu}en je u kru{eva~ku Kovid bol­nicu. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja ju~e je obavel­jen 131 pre­gled, od toga 40 pos­to prvih. Stru~njaci trenut­nu situ­acjiu ocen­ju­ju nesig­urnom sa ten­den­ci­jom prelas­ka u napo­voljnu i zato apelu­ju na gra|ane da se vakcini{u. Do sada je u okrugu vakcinu pro­tiv korona virusa prim­i­la 35.051 oso­ba, sa obe doze vakcin­isano je 33.948 gra|ana, a tre}om 2.220, navo­di se u dana{njem izve{taju.

Višee od 3.500 novozaraženih u Srbi­ji

U Srbi­ji je od posled­i­ca korona virusa pre­minu­lo 15 obolelih u posled­n­ja 24 sata. Reg­istrovane su 3.524 poz­i­tivne osobe, a testi­rane su 16.134, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Na res­pi­ra­tori­ma je 79 paci­je­na­ta. Ukup­no je hos­pi­tal­i­zo­vano 1.347 oso­ba.