MINIMALAC NAREDNE GODINE 35.012 DINARA

Min­i­mal­na cena rada u 2022. godi­ni bi}e pove}ana sa 32.000 dinara na 35.012 dinara, {to je pove}anje od 9,4 pos­to, izjav­i­la je pre­mi­jer­ka Srbi­je Ana Brn­abi}, posle sed­nice Soci­jal­no-ekonom­skog save­ta. Ni na posled­njem, ~etvr­tom sas­tanku nije postignut dogov­or soci­jal­nih part­nera. Pred­stavni­ci sindika­ta su tra‘ili da se min­i­malac izjedna~i sa min­i­mal­nom potro{a~kom kor­pom i da bude oko 39.000 dinara. Pre­mi­jer­ka je rekla da sa ovim pove}anjem, min­mal­na zara­da pokri­va 89 odsto min­i­malne potro{a~ke kor­pe i najav­i­la je da }e da se ti iznosi mo}i da se izjedna~e od 2024. godine. Min­istar finan­si­ja Sini{a Mali ka‘e da }e u 2022. godi­ni biti uve­dene olak{ice za privre­du, odnos­no da }e biti pove}an neo­porezivi deo zarade sa 18.300 dinara na 19.300 i da }e stopa dopri­nosa za PIO biti sman­je­na za 0,5 posto.