BASKETAŠI PIROTA VICEŠAMPIONI SRBIJE

Posle pobe­de na Otvorenom prven­stvu Gr~ke u Ati­ni ekipa Pirot 3x3 ost­var­i­la je veli­ki uspeh i na zavr{nom turniru Roda prven­st­va Srbi­je u bas­ke­tu. Na spek­taku­larnom turniru, odr‘anom ju~e na Trgu repub­like u Beogradu na{i basketa{i osvo­jili su tit­u­lu vice{ampiona Srbi­je.