USPEH PIROTSKIH BASKETAŠA NA TURNIRU U GRČKOJ

Ekipa Pirot 3x3, pobed­nik je kval­i­fika­cionog i zavr{nog turni­ra Gr~ke. U finalu kval­i­fika­cionog turni­ra na{i bas­ke­tasi pobe­dili su ekipu Pod­gorice 3x3, dok su na zavr{nom turniru Gr~ke tri­jum­fo­vali pro­tiv [panaca i pobe­dili rezul­tatom 21:20. U na{oj ekipi bili su Lazar Ra{i}, Dra­gan Bjel­i­ca, Ivan Pen­di} i Bog­dan Dragovi} koji je progra{en za najbol­jeg igra~a oba turni­ra. Danas po~inje i zavr{ni turnir dese­tog Roda 3x3 prven­st­va Srbi­je u Beogradu. Sve~ano otvaran­je je u 16 sati na trgu Repub­like. Takmi~i}e se 16 najboljih ekipa iz Srbi­je. Pirot je me|u favoriti­ma za najve}i plas­man uz ekipe Limana, Uba i Novog Sada. Na{i basketa{i }e igrati u C grupi sa ekipa­ma Ral­ja, Pra{ina i ekipom Aran|elovca. Umesto Pendi}a, za Pirot 3x3 na ovom turniru }e igrati Niko­la Vukovi}. Na prven­stvu u~estvuje i ekipa Ban­jice iz Bele Palanke za koju igra­ju Ivan Pen­di}, Milan Milo{evi}, Marko Min~i} i Mladen Krsti}. Pobed­nik zavr{nog turni­ra dobi}e nagradu od 240.000 dinara i izbori­ti plas­man na turnir Mas­ters FIBA 3x3 koji }e biti odr‘an u Pragu u ^e{koj 18. i 19. sep­tem­bra.