SUTRA SASTANAK SOCIJALNO EKONOMSKOG SAVETA SRBIJE

Sas­tanak Soci­jal­no ekonom­skog save­ta Srbi­je zakazan je za sutra, 2. sep­tem­bar. Zakonom o radu predvi|eno je da, uko­liko saglas­nost ne postignu tri soci­jal­na part­nera — pred­stavni­ci poslo­dava­ca, sindika­ta i Min­istarst­va finan­si­ja, kona~an iznos min­i­malne zarade odre|uje Vla­da Srbi­je, najkas­ni­je do 15. sep­tem­bra.