REKONSTRUISANA DEONICA GLAVNE ULICE U IZVORU

Gradona~elnik Piro­ta sa sarad­nici­ma obi{ao je danas rekon­stru­isanu deon­icu glavne ulice kroz selo Izvor u du‘ini od 450 metara. Vasi} je napomen­uo da }e posao biti nas­tavl­jen naredne godine.