POČELA NOVA ŠKOLSKA GODINA

Po~ela je nova {kol­s­ka god­i­na. \aci su se vratili u {kolske klupe. Poseb­no su bili uzbu|eni prvaci pred koji­ma su nove obaveze i nova uzbu|enja. Pri­je­mi su orga­ni­zo­vani u svim {kola­ma.