GG NAJBOLJE ZA PIROT O POTENCIJALNOM OTVARANJU RUDNIKA BAKRA I ZLATA U PIROTU

GG   Najbol­je za Pirot odr‘ala je danas kon­fer­en­ci­ju za medi­je. Dr @arko Todor­ovi}, sef odborni~ke grupe Najbol­je za Pirot gov­o­rio je o geolo{kim istra‘ivanjima i poten­ci­jal­nom otvaran­ju rud­ni­ka bakra i zla­ta. Prenosi­mo nji­ho­vo saop{tenje.