EPIDEMIJA KORONA VIRUSA ODLAŽE PLANIRANE MANIFESTACIJE I FESTIVALE

Zbog epi­demi­je korona virusa, odlo‘ene su bro­jne man­i­festaci­je i fes­ti­vali koji su plani­rani do kra­ja godine, ka‘e direk­tor TO Pirot Bratislav Zlatkov. Neizves­no je odr‘avanje man­i­festaci­ja do kra­ja godine.