U PIROTU RADIONICA O EDUKACIJI LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU

Radion­i­ca ”Edukaci­ja ljud­skih resur­sa u tur­iz­mu Repub­like Srbi­je” bi}e odr‘ana 3. sep­tem­bra u 11 sati u velikoj sali Gradske skup{tine.

Pro­gram je bespla­tan za sve u~esnike.