SAŠKA SOKOLOV 5. U TRCI NA 100 METARA NA PARAOLIMPIJADI U TOKIJU

Na{a paraolimpij­ka Sa{ka Sokolov u finalu Paraolimpi­jskih igara u Tok­i­ju, u trci na 100 metara, zauzela je 5. mesto za 12 sekun­di 48 stotih. Sa{ka se u ran­im jutarn­jim sati­ma plasir­ala u finale trke, kada je stigla na cilj tre}a za 12 sekun­di 43 stotih. Sa{ka }e poku{ati da osvo­ji medalju za Srbi­ju na Paraolimpi­jskim igra­ma u Tok­i­ju i u trci na 200 metara koja je na pro­gra­mu 4. sep­tem­bra. Dan rani­je, na{a {ampi­onka }e se takmi~iti u dis­ci­pli­ni bacan­je koplja.