NASTAVA U OBE SMENE ZA SVE UČENIKE

Nezvani~na odlu­ka Akti­va direk­to­ra osnovnih i sred­njih {kola da u~enici mla|ih razre­da u novoj {kol­skoj godi­ni nas­tavu poha|aju isklju~ivo u pre­pod­nevnoj, a star­i­jih u popod­nevnoj smeni, ne}e biti pri­men­je­na. Na sas­tanku Kriznog {taba odlu~eno je da se ne sprovo­di tak­va odlu­ka, jer trenut­na epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu nije prepre­ka za reg­u­larno odvi­jan­je nas­tave, ka‘e gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi}.