NASTAVA REDOVNO POČINJE I U ŠOSO ”MLADOST”

U novoj {kol­skoj godi­ni bi}e mno­go iza­zo­va pred u~enicima i prosvet­nim rad­nici­ma. Nas­ta­va sutra po~inje redovno i u [OSO ”Mla­dost”. U ovoj ustanovi ka‘u da }e rad biti orgni­zo­van pre­ma uput­stvi­ma Min­istarst­va prosvete i da se stro­go pridr‘avaju mera na spre~avanju {iren­ja korona virusa.