NA KORONA VIRUS POZITIVNE JOŠ 34 OSOBE U OKRUGU

ZZJZ saop{tava da su jo{ 34 osobe poz­i­tivne na korona virus u Pirot­skom okrugu( Pirot 15, Dim­itro­v­grad 3, Babu{nica 3 i Bela Palan­ka 13). Pro­ce­nat poz­i­tivnih u odno­su na broj testi­ranih je 34%. Na anal­izu u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko” posla­to je 19 uzo­ra­ka. Pove}ava se broj pre­gle­da u kovid ambu­lan­ti. Ju~e je obavl­jeno 170 pregleda,od kojih su 53 prva. U Op{toj bol­ni­ci Pirot nema hos­pi­tal­i­zo­vanih sum­n­jivih ili obolelih od korona virusa. Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je nesig­ur­na. Vakcinu pro­tiv korona virusa do 31.avgusta prim­i­lo je 35.019 oso­ba u okrugu. Sa dve doze vakcin­isane su 33.883 osobe, a tre}u dozu dobi­lo je 1.776 gra|ana, navo­di se u izve{taju ZZJZ. U ovoj ustanovi ka‘u da ima­ju dovoljno vakci­na. Za one koji prvi put odlaze na vakci­naci­ju dos­tup­ne su vakcine proizvo|a~a Sino­farm i Fajz­er, a za gra|ane koji ‘ele da prime tre}u dozu Sino­farm, Fajz­er i Sput­njik V. 

Korona potvr|ena kod 2.981 osobe,preminulo 14 ljudi

Raste broj novopotvr|enih slu~ajeva obol­e­van­ja od korona virusa u Srbi­ji, broj pre­minulih i broj oso­ba na res­pi­ra­tori­ma. Pre­ma posled­njem izve{taju od posled­i­ca korona virusa pre­minu­lo je 14 oso­ba u posled­n­ja 24 sata, a virus je potvr|en kod 2.981 osobe od 15.529 testi­ranih. Pre­ma podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja na res­pi­ra­tori­ma je 80 paci­je­na­ta, dok je na bolni~kom le~enju 1.231 osoba.