ASFALTIRANA ULICA ĐURE JAKŠIĆA

Zavr{ena je rekon­struk­ci­ja ulice \ure Jak{i}a u naselju Pr~evac i jo{ dva soka­ka. Izvo|a~ rado­va je fir­ma Dru­movi AD. Radove na asfalti­ran­ju obi{li su danas Milo{ Coli}, zamenik gradona~elnika Piro­ta i Slavi{a Svi­larov, direk­tor JP za plani­ran­je i ure|ivanje gra|evinskog zemlji{a.