ŠKOLE INFRASTRUKTURNO SPREMNE ZA POČETAK ŠKOLSKE GODINE

Pirotske {kole su spremne infra­struk­turno za povratak |aka u {kolske klupe od 1. sep­tem­bra, ka‘e pomo}nica gradona~elnika Piro­ta Mil­i­ca Gol­ubovi}. Kance­lar­i­ja za upravl­jan­je javn­im ula­gan­ji­ma je i do sada sufi­nan­sir­ala obnovu poje­dinih {kola u Piro­tu, ali i rekon­struk­ci­ju Op{te bol­nice Pirot gde je u toku prva faza radova.