NA KORONA VIRUS POZITIVNO JOŠ 30 OSOBA U OKRUGU

Reg­istrovano je 30 oso­ba poz­i­tivnih na korona virus iz okru­ga u dane viken­da, saop{teno je iz ZZJZ — 14 oso­ba je iz Piro­ta, 12 iz Bele Palanke, 3 su iz Babu{nice i jed­na iz Beogra­da. U pirot­skoj bol­ni­ci nema hos­pi­tal­i­zo­vanih zara‘enih ili sum­n­ji­hvih na covid-19, a u kru{eva~ku Kovid bol­nicu transs­porto­vana su 3 bolesni­ka, navo­di se u izve{taju Zavo­da. Na PCR anal­izu danas je posla­to 38 uzo­ra­ka u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko”. Tokom vid­k­en­da u Covid ambu­lan­ti obavl­jeno je 148 pre­gle­da, 50 pos­to prvih. Epidemiolo{ku situaci­ju stru~njaci ocen­ju­ju kao nesig­ur­nu sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nepo­voljnu. Vakcinu pro­tiv korona vur­sa do sada su prim­i­le 34.904 osobe u okrugu. Sa dve doze vakcin­isane su 33.792 osobe, a tre}u dozu dobi­lo je 1.265 gra|ana, navo­di se u izve{taju ZZJZ. Punk­tovi za vakci­naci­ju na Zatvorenom bazenu rade ove nedel­je od 8 do 15 sati, dok }e od 6. sep­tem­bra biti otvoreni od 8 do 19 sati. 

Korona virus potvrđen kod 2.335 oso­ba u Srbi­ji, pre­minu­lo 12 obolelih

Od posled­i­ca korona virusa pre­minu­lo je 12 oso­ba u posled­n­ja 24 sata, a virus je potvr|en kod 2.335 gra|ana od 12.740 testi­ranih. Pre­ma podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja na res­pi­ra­tori­ma je 75 paciej­na­ta, dok je na bolni~kom le~enju 1.157.