UG „KUĆA ZA NAS“ REALIZJUE PROJEKAT „KOMPOSTIRAJ –- PROFITIRAJ“

UG „”Ku}a za nas” iz Babu{nice real­izu­je pro­jekat ”Kom­po­sti­raj -– prof­i­ti­raj”. Real­izaci­ja pro­jek­ta po~ela je 1. jula i traja}e do 31. decem­bra ove godine. Pro­jekat podr‘ava ORCA orga­ni­zaci­ja za po{tovan­je i brigu o ‘ivot­in­ja­ma kroz pro­jekat ”Tvo­je mesto u Srbiji”.