VASIĆ: PREKRETNICA OBRAZOVANJA U PIROTU JE RAZVOJ IT INDUSTRIJE

Gostuju}i u emisi­ji ”Oni ka‘u” na Tele­viz­iji Pirot, gradona~elnik Vladan Vasi} rekao je da je prekret­ni­ca obra­zo­van­ja u Piro­tu razvoj IT indus­tri­je i da su neke obra­zovne ustanove pre­poz­nale zna~aj IT sektora.