REGISTROVANO JOŠ 20 POZITIVNIH NA VIRUS KORONA, U AVGUSTU POTVRĐENO 307 OSOBA

Reg­istrovano je jo{ 20 oso­ba poz­i­tivnih na korona virus u okrugu — 10 iz Piro­ta, 8 iz Dim­itro­vgra­da, 1 Babu{nice i 1 iz Bele Palanke, navo­di se u dana{njem izve{taju ZZJZ. Raste pro­ce­nat lab­o­ra­tori­js­ki potvr|enih na kovid. Samo u avgus­tui je iz okru­ga potvr|eno 307 oso­ba poz­i­tivnih na korona virus. Na PCR anal­izu poslat je 31 bris u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko”. U pirot­skoj bol­ni­ci nema hos­pi­tal­i­zo­vanih sum­n­jivih i obolelih od kovi­da, u Kru{eva~ku kovid bol­nicu trans­porto­van jo{ jedan bolesnik iz Pirot­skog okru­ga. Epidemiolo{ka situaci­ja i dal­je se pro­cen­ju­je kao nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nepo­voljnu. Stru~njaci apelu­ju na gra|ane da se vakcini{u. Pre­ma podaci­ma Zavo­da dve doze vakcine prim­i­lo je 33.775 oso­ba, a tre}om dozom vakcin­isana su 1154 lica.