PROMOCIJA ZBIRKE PESAMA KAJE PANČIĆ MILENKOVIĆ

Zbir­ka pesama ”U dva kora­ka” Kaje Pan~i} Milenkovi}, nov­inarke i knji‘evnice, pro­mo­visana je ju~e u Piro­tu. Na knji‘evnoj ve~eri pored autorke gov­orili su i Milo­jko Mili}evi}, ured­nik, Milo{ Sokolovi}, recen­zent i prof. dr Jele­na S. Mlade­n­ovi} sa Filo­zof­skog fakul­te­ta u Ni{u.