DEPONIJA POTPISALA UGOVORE SA PRIVREDNICIMA ZA PRIKUPLJANJE OTPADA

Region­al­na deponi­ja pot­pisala je ugov­ore o priku­pl­jan­ju ambala‘nog i komu­nalnog otpa­da sa AB Mar­ke­tom i kom­pani­jom Marmil. Pre god­inu dana, pot­pisan je ugov­or sa Tigar Tyre­som za priku­pl­jan­je kar­tonske ambala‘e. U planu je da se ugov­ori potpi{u i da drugim kom­pani­ja­ma u cilju re{avanja prob­le­ma odla­gan­ja komu­nalnog i ambala‘nog otpada.