PREDSEDNICI FS GRADA I OKRUGA O TAKMIČENJU U ZONI ISTOK

Posle istu­pan­ja FK Kablovi iz Zaje~ara iz Zone Istok nji­ho­vo mesto u ovom takmi~enju preuzeo je FK Lu‘nica iz Babu{nice. Predsed­nik FS Pirot­skog okru­ga Vido­jko Pana­jo­tovi} izrazio je zado­voljst­vo {to }e Pirot­s­ki okrug i u ovoj sezoni imati 6 pred­stavni­ka u Zoni Istok ali je izneo i svoj stav povodom ove odluke. Predsed­nik FS Gra­da Piro­ta Vlad­i­ca To{i} obja{njava kako }e se to odraz­i­ti na sas­tav Okru‘ne i lige Gra­da Piro­ta.