UDRUŽENJE ”TANTIJEMA” I OVE GODINE REALIZOVALO DRAMSKE PROGRAME ZA DECU

^lanovi Udru‘enja dram­skih umet­ni­ka ”Tan­ti­je­ma” i ove godine orga­ni­zo­vali su pro­grame za decu — {minkan­je mali{ana, {kolu glume i per­for­manse na grad­skom trgu. Polazni­ci {kole glume Zorana @ivkovi}a imali su svoj nast­up, a u dru­gom per­for­man­su su zajed­no sa glum­ci­ma pirot­skog pozori{ta i ~lanovi­ma Udru‘enja poslali sna‘nu poruku o zaus­tavl­jan­ju nasil­ja. Ovaj pro­gram, ve} god­i­na­ma unazad, deo je Pirot­skog kul­turnog leta.