REGISTROVANO 18 POZITIVNIH NA VIRUS KORONA U OKRUGU

Reg­istrovano je jo{ 18 oso­ba poz­i­tivnih na korona virus u okrugu — 10 iz Piro­ta, 1 iz Dim­itro­vgra­da, 1 Babu{nice i 6 iz Bele Palanke, navo­di se u dana{njem izve{taju ZZJZ. Na PCR anal­izu danas su posla­ta 33 brisa u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko”. U pirot­skoj bol­ni­ci i kovid bol­ni­ci u Kru{evcu nema obolelih iz okru­ga, pi{e u izve{taju Zavo­da. U Covid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja ju~e je obavl­jeno 137 pre­gle­da, od toga 66 prvih. Epidemiolo{ka situaci­ja i dal­je se pro­cen­ju­je kao nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nepo­voljnu. Stru~njaci apelu­ju na gra|ane da se vakcini{u. Pre­ma podaci­ma Zavo­da do sada su u okrugu vakcin­isane 35.864 osobe, dve doze prim­i­le su 33.743, a tre}om dozom vakcin­isane su 923 osobe. 

Virus korona potvrđen kod 2.454 oso­ba u Srbi­ji, pre­minu­lo 7 obolelih 

Evo podata­ka za Srbi­ju. Od posled­i­ca korona virusa pre­minu­lo je 7 oso­ba u posled­n­ja 24 sata u Srbi­ji. Poz­i­tivne su jo{ 2.454 osobe, a testi­ra­no je 14.270. Na res­pi­ra­tori­ma je 58 paci­je­na­ta, dok je ukup­no na bolni~kom le~enju 1.057.