PIROTSKE OSNOVNE ŠKOLE SPREMNE ZA POČETAK RADNE GODINE

Pirotske osnovne {kole spremne su za po~etak nove radne godine. Planovi i pro­gra­mi po~e}e da se real­izu­ju od 1. speptem­bra, uz po{tovanje epidemilo{kih mera.