DANI ČIPROVACA U PIROTU

”Pri~a o }ilimu” je pro­jekat prekograni~ne sarad­nje koji zajedni~ki real­izu­ju Muzej Poni{avlja i Istori­js­ki muzej iz ^iprova­ca u sused­noj Bugarskoj. U okviru tog pro­jek­ta Muzej Poni{avlja je doma}in trod­nevne aktivnos­ti pod nazivom ”Dani ^iprova­ca u Piro­tu”.