BELI GOSTUJU U JAGODINI

Tokom viken­da su na pro­gra­mu sus­reti tre}eg kola Srpske lige istok. Beli gos­tu­ju u Jago­di­ni gde igra­ju jo{ jedan der­bi sa ekipom Jagodine.