REGISTROVANO 16 POZITIVNIH NA VIRUS KORONA

Na korona virus poz­i­tivno je jo{ 16 gra|ana okru­ga — 10 oso­ba je iz Piro­ta, 1 iz Dim­itro­vgra­da i 5 iz Bele Palanke, navo­di se u dana{njem izve{taju ZZJZ. Od 31 testi­ra­nog uzor­ka PCR metodom 10 je poz­i­tivno. Na PCR anal­izu danas je poslat 31 uzo­rak u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko”. U pirot­skoj bol­ni­ci i u kovid bol­ni­ci u Kru{evcu nema obolelih iz okru­ga, pi{e u izve{taju Zavo­da. U Covid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja ju~e je obavl­jeno 146 pre­gle­da, od toga 86 prvih. Epidemiolo{ka situaci­ja i dal­je se pro­cen­ju­je kao nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nepo­voljnu. Pre­ma podaci­ma zavo­da do sada je u okrugu vakcin­isana 35.241 oso­ba, obe doze prim­i­la je 33.721, a tre}om dozom vakcin­isano je 445 gra|ana.