DEPONIJA

Posle pauze zbog godi{njih odmo­ra, JP Region­alana deponi­ja naredne nedel­je nas­tavl­ja akci­ju ”O~isti svoj dom, izbaci sve {to ti ne tre­ba”. Do kra­ja godine bi}e instali­rana i lin­i­ja za sekun­dar­nu sep­a­raci­ju otpada.