DECA SE VRAĆAJU U ŠKOLSKE KLUPE 1.SEPTEMBRA

Republi~ki krizni {štab za bor­bu pro­tiv koron­avirusa odlu~čio je na posled­njoj sed­ni­ci da nas­ta­va u {ško­la­ma u Srbi­ji od sep­tem­bra bude održ‘avana reg­u­larno i da ~časo­vi tra­ju 45 min­u­ta.