AUTOMATSKA STANICA ZA MERENJE KVALITETA VAZDUHA

Danas je zvani~no pu{tena u rad automats­ka stan­i­ca za meren­je kvalite­ta vaz­duha u Piro­tu. Fil­ip Radovi},direktor Agen­ci­je za za{titu ‘ivotne sre­dine ovom pri­likom zah­valio se lokalnoj samoupravi i kom­pani­ji ”Tigar Tyres” na sprem­nos­ti da u~ine prve korake u o~uvanju ‘ivotne sredine.