ZZJZ: REGISTROVAN 21 NOVOPOTVRĐENI SLUČAJ OBOLEVANJA U OKRUGU

Epidemiolo{ka situ­aici­ja u Pirot­skom okrugu je nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nepo­voljnu. Pre­ma posled­njim podaci­ma ZZJZ danas je lab­o­ra­tori­js­ki potvr|ena 21 oso­ba poz­i­tiv­na na COVID 19 u okrugu( Pirot 13, Dim­itro­v­grad 3, Babu{nica 1 i Bela Palan­ka 4). Od 3.jula do danas lab­o­ra­tori­js­ki su potvr|ene 253 osobe poz­i­tivne na korona virus. Danas je poslat jo{ 31 uzo­rak na testi­ran­je. U kovid ambu­lan­ti DZ Pirot ju~e su obavl­je­na 132 pregleda,od koji je 50 prvih. U Op{toj bol­ni­ci nema hos­pi­tal­i­zo­vanih sum­n­jivih ili obolelih od kovi­da. Jedan paci­jent je trans­porto­van u Kovid bol­ni­ci Kru{evac. U okrugu vakci­naci­ja proti~e bez prob­le­ma. Do 23.avgusta vakcin­isana su 35.204 lica, 33.609 je prim­i­lo obe doze,a tre}u dozu 445 osoba. 

Potvr|eno vi{e od 2000 novoobolelih u Srbiji 

Danas je potvr|eno 2.216 poz­i­tivnih na kovid od 15. 656 testi­ranih gra|ana. U bol­ni­ca­ma u Srbi­ji je zbog kovi­da hos­pi­tal­i­zo­vano 1.007 oso­ba od kojih su 44 osobe na res­pi­ra­tori­ma. Od posled­njeg izve{taja pre­mi­lo je 8 oso­ba.