UG ”VIZIJA” REALIZUJE JAVNE RADOVE U MALOM JOVANOVCU I BARJE ČIFLIKU

Ove godine dodel­jeno je 45 ugov­o­ra za real­izaci­ju javnih rado­va u mes­nim zajed­ni­ca­ma, uglavnom seoskim sre­d­i­na­ma. Iz bud‘eta Gra­da za ove namene izd­vo­jeno je oko 5 mil­iona dinara. Udru‘enje gra|ana Viz­i­ja real­izu­je javne radove u seli­ma Mali Jovanovac i Bar­je ^iflik.