SLAVA GRADA NA VELIKU GOSPOJINU

Sla­va gra­da, Veli­ka Gospo­ji­na, ove godine bi}e obele‘ena 28. avgus­ta uz po{tovanje svih epidemiolo{kih mera, najavlju­je gradona~elnik Vladan Vasi}.