PORAST BROJA KORISNIKA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI I PRIJAVA ZA NASILJE U PORODICI

Broj koris­ni­ka nov~ane soci­jalne pomo}i je kon­stant­no u poras­tu, pokazu­ju podaci posle posled­nje reviz­ije, ka‘u u Cen­tru za soci­jal­ni rad Pirot. Posled­njih mese­ci reg­istru­je se i vi{e pri­ja­va za nasil­je u porod­i­ci. U ovoj ustanovi nas­to­je da unaprede usluge, kako bi pru‘ili bolju pomo} i podr{ku porodica­ma u krizi.