PIROTSKA BIBLIOTEKA I JOŠ DVE ŠKOLSKE DOBILE NA POKLON KNJIGE

Nar­o­d­na bibil­iote­ka Pirot dobi­la je na pok­lon 40 knji­ga zahvaljuju}i

akci­ji ”Nomin­uj va{u bib­lioteku” koju su pokrenuli dnevni list ”Danas” i ”Dan Graf”, kao i gra|anima koji su glasali. Knjige na pok­lon u ovoj akci­ji dobile su jo{ dve {kolske bib­lioteke u Piro­tu.