USPEŠAN START PIROTSKIH ZONAŠA

U prvom kolu Zone Istok deb­i­tant u ovom takmi~enju Zvez­da iz Bla­ta iigrala je nere{eno 0 : 0 u Piro­tu sa ekipom Brodor­e­mont iz Klado­va. Jedin­st­vo je na gos­to­van­ju u Soko Ban­ji savlada­lo doma}i Ozren sa 3 : 2. Golove za Novo­ma­lce postigli su Milo{evi} 2 i Selimovi}. FK Tanasko Raji} ju~e nije igrao svoj me~ po{to su Kablovi iz Zaje~ara istupili iz lige. Nji­ho­vo mesto zauze}e Lu‘nica iz Babu{nice a ter­min me~a bi}e naknad­no odre|en.