PROMOVISAN SPORT ZA PESMU ”ZAPLAKALA STARA PLANINA”

Udu‘ženje ”Zvono” real­i­zo­va­lo je pro­jekat pod nazivom ”^“Čuvari tradi­ci­je””, u sklopu kojeg je sniml­jen i spot za pes­mu “Zaplakala Stara plan­i­na”. On je pre­mi­jer­no prikazan na sino}ćnjoj sve~anosti u holu Doma kul­ture. Cilj pro­jek­ta je o~čuvan­je, nego­v­an­je i pro­mo­ci­ja kul­ture i tradi­ci­je  pirot­skog kra­ja. Pro­jekat je podr‚‚‘ao Grad Pirot na konkur­su u oblasti omladinske poli­tike. Part­neri su Dom kul­ture Pirot, Tur­istič~ka orga­ni­zaci­ja Pirot i Pirotske vesti.  U spo­tu u~čestvu­ju mla­di umet­ni­ci iz Piro­ta, a prikazani su razli~čiti lokaliteti na Staroj plani­ni. ^lanovi pro­jek­tnog tima ‘želeli su da na ovaj na~čin prika‘u nje­na prirod­na bogatstva.