OPREZNO SA VATROM NA OTVORENOM

Odel­jen­je za vanredne situaci­je kontroliš{e sprovo|đenje mera za{štite od pož‘ara na otvorenom pros­toru i pro­tiv oso­ba koje ne po{štuju zabrane bić}e pod­net zahtev za pokre­tan­je prekrš{ajnog pos­tup­ka. Od 1. do 20. avgus­ta, Vatro­gas­no spasila~ki bataljon Pirot inter­venisao je 14 puta u Pirot­skom okrugu.