NA KAMPU ALEKSANDRA U GRČKOJ PESEDETAK DETETA IZ PIROTA

Kamp Alek­san­dra odr‘ava se svake godine u Gr~koj. Ve} 10 god­i­na u orga­ni­zaci­ji Sport­skog udru‘enja Pobed­nik, u kam­pu borave i deca iz Piro­ta. Iako je bilo vi{e pri­javl­jenih, ove godine je zbog epidemiolo{ke situaci­je, u bro­jn­im sport­skim aktivnos­ti­ma u‘ivalo pedese­tak deteta.